Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba


Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jelena Stepanova pirmininkas, skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytojas
2. Asta Mažeivienė pavaduotojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas
3.   sekretorius, 
4.   narė, auklėtojos padėjėja
5.   narė, ugdytinio mama
6.   narė, sandėlininkė

 

Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sonata Mikulskaja pirmininkas, skyriaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2. Vilma Satkauskienė sekretorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3. Eglė Bugytė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
4. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
6. Irena Dargužienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7. Audronė Gaižauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Vaida Giedrytė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Aušra Kutniauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Meilutė Kvaraciejienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
13. Gintarė Leveckienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Gitana Puzinienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
16. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Astra Kleinienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Daiva Šuliak narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Rita Ronkaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Daiva Varnelienė narė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Metodinė taryba


Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilma Satkauskienė         direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2. Lilija Beliavskienė         ikimokyklinio ugdymo mokytojas
3. Rima Zuchbaja narys, priešmokyklinio ugdymo mokytojas
4. Sonata Mikulskaja narys, skyriaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
5. Liudmila Uziumskaja narys, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytojas
6. Irina Kolganova narys, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija


Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkas, direktorius
2. Renata Čipkuvienė meninio ugdymo mokytojas metodininkas, Mokytojų tarybos atstovė
3. Ramunė Grubliauskienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė
4. Sonata Mikulskaja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyr. mokytojas, Mokytojų tarybos atstovė
5. Rima Zuchbaja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas, Mokyklos tarybos atstovė
6. Liudmila Uziumskaja  
7. Svetlana Odincova  

 

Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2.   pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aušra Kutniauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.   narė, logopedė
5. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.   narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vidinio įsivertinimo grupė


Vidinio įsivertinimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2.   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ona Lukė narė, raštinės administratorė

 

Paramos skirstymo komisija


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aušra Kutniauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.   narė, logopedė
3.   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Rita Matusevičiūtė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
6.   narė, ugdytinio mama

 

Profesinė sąjunga atliekanti Darbo tarybos funkcijas 


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Čipkuvienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Daiva Šuliak pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-07-19

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.