Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelis – darželis „Radastėlė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu  Galinio Pylimo g. 16A / Galinio Pylimo g. 5A, Klaipėda arba elektroniniu paštu info@radasteleklaipeda.lt, tel. +370 46 314 750 / +370 46 314 751.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Klaipėdos lopšelio – darželio „Radastėlė“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“  administraciją:

tel.: +370 46 314 750 / +370 46 314 751
el. p. info@radasteleklaipeda.lt

Administracija privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną:

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919, Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius Tel.: +370 5 254 8240, El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ vadovo atsakymu bei DAP, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" tinklapio www.radasteleklaipeda.lt naudojimo taisyklės ir privatumo politika


Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" informacijos saugos ir informacinių technologijų naudojimo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" duomenų  valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašai

Paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-27

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.