KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS 

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų), nepedagoginio personalo atstovus demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti Įstaigos direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Jelena Stefanova pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
2 Asta Mažeivienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Olga Ivanova sekretorė, raštinės administratorė, specialistė (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
4 Justina Kuorienė narė, ugdytinio mama
5 Olga Lukašenko narė, ugdytinio mama  (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
6 Magdelena Užgalienė narė, sandėlininkė
7 Viktina Vaitelienė narė, specialistė
8 Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Justinas Žukauskas narys, ugdytinio tėvas

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2 Sonata Mikuslkaja sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Ramunė Grubliauskienė narė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4 Svetlana Odincova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
5 Liudmila Uziumskaja narė, ikimokyklini ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
6 Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Įstaigoje dirbantys pedagoginiai darbuotojai. Įstaigos direktoriaus narystę mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Sonata Mikulskaja pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l.-d. ,,Radastėlė" skyrius)
2 Vilma Satkauskienė primininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
3   sekretorė, meninio ugdymo mokytoja

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Liudmila Uziumskaja pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d.„Radastėlė" skyrius)
3 Rima Zuchbaja sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Irina Kolganova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
6 Sonata Mikulskaja narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l.-d. ,,Radastėlė" skyrius)

 

METODINĖS GRUPĖS

Metodinės grupės vienija pedagogus pagal ugdomąją kalbą ir (ar) pagal ugdymo sritis. Susitarimai dėl metodinių grupių formavimo priimami Įstaigos mokytojų taryboje 

 L.-d. „Radastėlė" metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Lilija Beliavskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Gitana Puzinienė sekretorė, neformaliojo švietimo mokytoja
3 visi l.-d. „Radastėlė" pedagoginiai darbuotojai nariai

 L.-d. „Radastėlė" skyriaus metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Jelena Stefanova pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2 Liudmila Uziumskaja sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 visi l.-d. „Radastėlė" skyriaus pedagoginiai darbuotojai nariai

VIDINIO ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Vidinio įsivertinimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. Vidinio įsivertinimo rezultatai naudojami sudarant metinį veiklos planą

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Svetlana Legenzova narė, meninio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Sonata Mikulskaja narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
4 Jelena Poilova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
5 Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
6 Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Sonata Mikulskaja pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Ugnė Jankauskienė komisijos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Inga Barčienė narė, logopedė
5 Kateryna Butskikh narė, logopedė (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
6 Larisa Lizniova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
7 Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba - darbuotojų interesams atstovaujanti institucija įstaigoje. Darbo taryba dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą, teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Daiva Šuliak pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
2 Irina Kolganova pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Gitana Puzinienė sekretorė, neformaliojo švietimo mokytoja 

ATSAKINGI ASMENYS, Į KURIUOS DARBUOTOJAI (PATYRĘ AR PASTEBĖJĘ PSICHOLOGINIO SMURTO, MOBINGO AR PRIEKABIAVIMO ATVEJĮ) GALI RAŠTU AR ŽODŽIU KREIPTIS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Vilma Satkauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Jelena Busko ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Tatjana Žukova ikimokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Paramos skirstymo komisija teikia įstaigos direktoriui siūlymus, rekomendacinius sprendimus dėl gautos paramos skirstymo

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Gitana Puzinienė pirmininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
2 Nelė Griško narė, skalbinių prižiūrėtoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
3 Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
4 Ona Lukė narė, raštinės administratorė
5 Marina Samoilenko narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Vilma Satkauskienė pirmininkė, dirketoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
3 Olga Ivanova narė, raštinės administratorė, specialistė (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
4 Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
5 Svetlana Legenzova narė, meninio ugdymo mokytoja (l.-d. „Radastėlė" skyrius)
Paskutinį kartą atnaujintas: 2024-01-25

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.