SVARBU
DĖMESIO TĖVELIAI!!! Nepamirškite pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 • Įkelta: 2022-04-20
 • Atnaujinta: 2022-04-20

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Galinio Pylimo g. 16A, LT-91231 Klaipėda, tel. (8 46) 314750. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290420760.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai).
 • inicijuoja naujų ugdymo (si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • personalo valdymo informacinėje sistemoje sudaro pedagogų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja, organizuoja reikalingų priemonių įsigijimą;
 • pagal kompetenciją rengia įstaigos dokumentų projektus dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje stažą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“;
 • išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.s.

Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo patirtis su Mokinių ir Pedagogų registrais);
 • žinoti pedagoginio darbo ypatumus, (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);
 • projektų rengimo patirtis.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2022-05-04).

Konkursas numatomas 2022-05-17.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Ona Lukė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. (8 46) 314750, el. paštas info@radasteleklaipeda.lt

Informacija paskelbta 2022-04-20.

 • Kokie bus mokslo metai darželyje?
 • Lengvi
 • Sunkūs
 • Kūrybiški ir įdomūs
 • Nežinau

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.